ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 07 ຕຸລາ 2022 ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ພ້ອມພາກັນສ້າງຂະບວນການ ອອກແຮງງານອະນາໄມລວມ ຕາມຂອບເຂດບໍລິເວນ ອອ້ມຂ້າງພະແນກຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.